Prodhohet nga rrushi i bardhë. Distilimi bëhet duke ndarë kokrrën nga frei dhe duke marrë zemrën si pjesën më cilësore të saj. Procesi i distilimit kryhet me zjarr natyral druri dhe enë Bakri. 19 OC.